As seen on VA

Nyheter En ny rapport från RRI visar att Stora Enso inte vidtagit tillräckliga åtgärder efter granskningen av bolagets verksamhet i södra Kina. RRI skriver att det är dags för Stora Enso att börja följa lagar och regler – på riktigt.

Kritiken kring Stora Ensos etablering i södra Kina började bubbla år 2009 efter uppmärksamhet i Helsingin Sanomat och året därpå när en rapport från miljöorganisationen Rights and Resources Initiative, RRI, visade på oegentligheter kring hur marken anskaffats. Redan år 2006 hade RRI identifierat problem och risken för konflikter och rapporterat detta till Stora Enso. Men när en större studie skulle genomföras valde Stora Ensos anställda i Peking och Guangxi att inte delta i fältstudierna eller låta sig intervjuas.

I en färsk rapport från RRI framkommer att Stora Enso har många kvarvarande problem att lösa i södra Kina. Slutsatserna i rapporten baseras på ett fältbesök som genomfördes i februari 2013 och omfattade intervjuer med slumpvist utvalda personer.

”Till skillnad från besöket i Guangxi 2009 samarbetade Stora Enso med oss och gav oss information”, skriver RRI i rapporten.

Även om rapporten beskriver en del steg i rätt riktning är varken kontraktsscreeningen eller processen att rätta till tidigare kontrakt tillräcklig för att skydda jordbrukarnas landrättigheter för de områden som sålts. Dessutom har de nya processerna inte införts i fullt samarbete med jordbrukarna, enligt RRI.

Nu rekommenderar RRI Stora Enso bland annat att:

1. Att strikt följa lagar och regler i kommande landförvärv.

2. Att införa en rättnings- och screeningprocess som tar full hänsyn till jordbrukarnas landrättigheter.

3. Göra hyresbetalningar direkt till individuella hushåll.

4. Att ta större hänsyn till kvinnornas rättigheter och roller i alla rekommendationer.

Original Article – “Stora Enso måste börja följa lagarna”