Sa kasagsagan ng COVID: Mga bagong batas sa Asya, Pabor sa Negosyo ngunit Nakakapinsala sa Karapatan sa Teritoryo ng mga Katutubo at Lokal na Pamayanan

Author: Asia Indigenous Peoples Pact, Coalition for Tenure Justice in Indonesia & Rights and Resources Initiative

Date: November 16, 2020

Tatalakayin ng maikling ulat na ito ang mga batas at polisiya sa panahon ng COVID-19 sa India, Indonesia, at Pilipinas na nagpapahina o sumisira sa likas-kayang ugnayan ng tao at kalikasan at sa tinatamasang karapatan ng mga katutubo at lokal na pamayanan sa kanilang teritoryo. Hindi pa pinagtitibay ng India, Indonesia at Pilipinas ang Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) (ILO 169) ngunit pinagtibay na ng tatlong bansa ang United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Itinaguyod din ng mga nasabing gobyerno ang mga reporma sa lupa at kagubatan sa pambansang antas kahit mahina ang implementasyon ng mga ito.

Ipapakilala ng maikling ulat na ito ang konteksto ng COVID-19 sa bawat bansa. Ang mga lehislatibong proseso na ilalahad dito ay umusbong sa bawat bansa kasabay ng pagresponde sa pandemya, kasama ang mga lockdown na idinikta ng gobyerno, na magbibigay ng importanteng konteksto. Pagkatapos, susumahin natin ang pag-usad ng mga lehislatibong proseso sa pamamagitan ng tatlong tema na sa ilang pagkakataon ay nagpapang-abot.

  1. Oportunistang pagsulong ng mga kontrobersiyal na batas na nagsimula bago ang COVID.
  2. Corporate stimulus at compensation.
  3. Top-down na mga solusyon sa pandemya na nakakapanghina sa mga karapatan ng mga katutubo at lokal na pamayanan.

Napag-alaman na sa India, Pilipinas at Indonesia, ipinagpapatuloy ng mga gobyerno ang kanilang mga pangkaunlarang adyenda na nagsimula bago ang COVID na nagpapalala sa paglaganap ng mga sakit tulad ng COVID-19. Binabalewala ng mga aktibidad na ito ang pandaigdigang adyenda na lutasin ang pagbabago ng klima at ang pagguho ng biyodibersidad. Magpapatuloy ito kung ipipilit ang mga programang nakakasira sa kalikasan sa halip na bigyang pansin ang mga makataong pagresponde sa pandemya.

Key Findings

Graphics

Related Analyses